Študijski center za industrijsko demokracijo

Koristne informacije

Na tej strani so zbrani najpomembnejši predpisi, strokovne publikacije (članki, knjige) in gradiva, referati, raziskave, odgovori na vprašanja, koristni podatki in druge splošno uporabne informacije za vse, ki jih zanima razvoj različnih oblik delavske participacije (sodelovanje delavcev pri upravljanju, udeležba zaposlenih pri dobičku oziroma finančna participacija zaposlenih ter notranje lastništvo oziroma lastniška participacija zaposlenih) v svetu in pri nas. Stran je namenjena tako tistim, ki se ukvarjajo s teorijo delavske participacije, kakor tudi vsem tistim, ki želijo na tem področju učinkovito delovati v praksi (člani svetov delavcev, predstavniki delavcev v nadzornih svetih, delavski direktorji, sindikalni zaupniki, kadrovski delavci, menedžerji vseh organizacijskih ravni).

Predpisi o delavski participaciji

Določbe Ustave RS, Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU) in drugih slovenskih predpisov ter direktiv Evropske unije, ki se nanašajo na delavsko participacijo

DokumentPredlog ZSDU-1 iz leta 2016 (nesprejet v DZ)

DokumentOdločba Ustavnega sodišča RS o razveljavitvi četrtega odstavka 33. člena ZBan-2

DokumentDirektiva Sveta 2001/23/ES o prenosih podjetij

DokumentPregled evropske in nacionalne zakonodaje o delavski participaciji

DokumentZakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju evropske zadruge

DokumentZakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU)DokumentDokument

DokumentZakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju - neuraden prevod v angleščino (prvotna verzija iz 1993)

DokumentKodeks sodelovanja zaposlenih pri upravljanju družb

DokumentKaznivo dejanje kršitev pravic do sodelovanja pri upravljanju in kršitev sindikalnih pravic po novem Kazenskem zakoniku (KZ-1) - 200. člen

DokumentDirektiva EU o obveščanju in posvetovanju z delavci

DokumentDirektiva EU o delavski participaciji v Evropski delniški družbi

DokumentUredba o statutu SE (Societas Europea - Evropska delniška družba)

DokumentZakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju v evropski delniški družbi

DokumentZakon o evropskih svetih delavcev

DokumentZakon o soodločanju delavcev pri čezmejnih združitvah kapitalskih družb

DokumentZakon o sodelovanju delavcev v evropski zadrugi

DokumentZakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD)

DokumentZakon o socialnem podjetništvu

DokumentPregled določil ZDR-1 o svetih delavcev

DokumentZakon o kolektivnih pogodbah

DokumentZakon o udeležbi delavcev pri dobičku

DokumentZakon o delovnih razmerjih

DokumentZakon o delovnih in socialnih sodiščih

DokumentZakon o inšpekciji dela

DokumentZakon o arbitraži

DokumentEtični kodeks članov svetov delavcev

DokumentPravilnik o certificiranju temeljnih znanj za člane svetov delavcev

DokumentUstava RS (75. člen)

Sodna praksa

Odločbe delovnih in revizijskega sodišča ter pravna mnenja

DokumentSodne odločbe do leta 2009

DokumentSodne odločbe od 2010 do 2012

DokumentNekaj objav iz pravne prakse

DokumentNekatere pravne dileme v zvez z izpodbijanjem volitev

DokumentImenovanje delavskega direktorja

Odločbe Ustavnega sodišča RS

DokumentNeustavnost stanja brez zakonske ureditve soupravljanja v zavodih v RSDokument

DokumentNeustavnos stanja zaradi neureditve soupravljanja v Zakonu o RTVSLO

DokumentUstavnost Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju

DokumentSvet delavcev in kolektivna pogajanja po ZDR in ZkolP

DokumentZakon o zavarovalništvu in soupravljanje

DokumentZakon o bankah in soupravljanje

DokumentEnergetski zakon in soupravljanje

DokumentPobuda za oceno ustavnosti Zakona o Slovenskem državnem holdingu

Teoretični prispevki in referati

Izbor teoretičnih prispevkov in referatov s področja:

 

Splošna teorija ekonomske demokracije

DokumentKaj pomeni "razvoj" človeškega kapitala

DokumentČas je za novo ekonomsko in pravno teorijo kapitalizma

DokumentKapital, delo in družbena odgovornost (rkonomsko-finančni vidik)

DokumentKapital, delo in družbena odgovornost (ekonomsko-pravni vidik)

DokumentSindikalizem in soupravljanje ter ekonomska demokracija danes in jutri

DokumentVpliv produkcijskih odnosov na ustvarjanje in delitev dodane vrednosti v kapitalizmu

DokumentEconomic Democracy in the 21st Century (Summary)

DokumentKako zares v temelju rekonstruirati sedanji kapitalizem

DokumentProgramski manifest Združenja svetov delavcev Slovenije

Dokument(Neo)classical economic theory of capitalism is a dead body - A handful of challenges for economic and legal theory (Summary)

Dokument(Neo)klasična ekonomska teorija kapitalizma je truplo - nekaj izzivov za ekonomsko in pravno teorijo

DokumentProgramski manifest Združenja za ekonomsko demokracijo

Sodelovanja delavcev pri upravljanju

DokumentPriročnik za uvajanje participacije v poslovno prakso (S sodelovanjem do zaupanja in uspešnega poslovanja)

DokumentVloga kadrovskih služb pri uveljavljanju delavske participacije

DokumentOdnos managerjev do zaposlenih skozi prizmo razvoja delavske participacije pri upravljanju

DokumentSistemske dileme o vlogi in načinu delovanja delavskih predstavnikov v nadzornem svetu

DokumentDelavsko soupravljanje in participativni management

Finančne participacije zaposlenih

DokumentK novi paradigmi pravičnosti - Zbornik znanstvenih razprav

DokumentUdeležba delavcev pri dobičku in ekonomska demokracija

DokumentKako slovenski model udeležbe zaposlenih pri dobičku družbe sledi priporočilu EU

DokumentKako izbrati delitveno formulo v slovenskem modelu udeležbe zaposlenih pri dobičku družbe

DokumentNov Manifest EFES o nujnih davčnih spodbudah za razvoj delničarstva zaposlenih

Notranjega lastništva

DokumentSpodbujanje udeležbe zaposlenih v lastništvu: primerjava pravne ureditve Velike Britanije in Slovenije

DokumentLastništvo zaposlenih, menedžment in uspešnost podjetij na poti k postmoderni organizacijski praksi

DokumentIzkušnje kooperativ v Imoli

DokumentLastništvo zaposlenih in industrijski odnosi

Strokovni posveti združenja svetov delavcev

Strokovno razvojno in znanstveno raziskovalno delovanje Združenja svetov delavcev je zajeto zlasti v gradivih in sklepih različnih tematskih posvetov in v nekaterih raziskavah o delavski participaciji

DokumentProblematika vključevanja starejših delavcev (45+) in sveti delavcev

DokumentDelavski predstavniki v organih družb-Mirno reševanje sporov-Materialni pogoji za delo SD

DokumentSistem (so)delovanja delavskih predstavništev v podjetjih na področju varstva pravic delavcevDokument

DokumentUresničevanje "nadzorne" funkcije SD in sodelovanje z IRSD; Aktualna vprašaja razvoja ekonomske demokracije v SlovenijiDokument

DokumentPredlog prenovljenega ZSDU-1 ter sodelovanje med SD in sindikati

DokumentDelavsko zadružništvo in socialno podjetništvo; Kodeks soupravljanja; Promocija zdravja

DokumentStrokovno srečanje o vlogi SD na področju upravljanja in varnosti in zdravja pri delu v Krki d.d.

DokumentOkrogla miza ZSDS: Pomen, oblike in razvojne možnosti sistema ekonomske demokracije v SlovenijiDokumentDokumentDokument

DokumentReforma trga dela in izpopolnjevanje organizacije dela SD

DokumentNačrtovanje aktivnosti SD za izboljanje vodstvenih odnosov in VZD

DokumentSpodbujanje proaktivnega delovanja svetov delavcev in izgrajevanje sistema antimobinga v podjetju

DokumentZa hitrejši razvoj ekonomske demokracije v Sloveniji

DokumentOblikovanje vsebine in način sklepanja participacijskih dogovorov in pogodb o udeležbi delavcev pri dobičkuDokumentDokumentDokument

DokumentPripombe in predlogi k Predlogu zakona o udeležbi delavcev pri dobičku

DokumentKaj lahko sveti delavcev in sindikati naredijo za izboljšanje pokojninskih načrtov v podjetjihDokumentDokumentDokumentDokument

DokumentUčinkovito uresničevanje »soupravljalske« odgovornosti svetov delavcev in delodajalcev

DokumentVloga svetov delavcev pri odkrivanju in preprečevanju mobbinga v podjetjih

DokumentPrenova ZSDU in ZDR ter usmeritve glede delovanja SD na področju invalidske problematike in sistema izobraževanja

DokumentStrokovni posvet o novi zakonodaji s področja delavske participacije

DokumentPosvet ZSDSP z Ministrstvom za delo o aktualnih problemih in ukrepih za hitrejši razvoj sistema industrijske demokracije v Sloveniji

DokumentKako pripraviti program upravljanja s stresom v podjetju

DokumentNujni ukrepi za pospešitev razvoja sistema delavske participacije

DokumentSodelovanje SD s sindikati in kadrovsko službo - izkušnje iz Krke d.d.

DokumentPerspektive nadaljnjega razvoja sistema industrijske demokracije v Sloveniji

DokumentKako naprej - nove usmeritve za delovanje svetov delavcev

DokumentKaj lahko svet delavcev stori za: 1) oblikovanje učinkovitega sistema nagrajevanja in napredovanja v podjetju; 2) izboljšanje delovanja delavskih predstavnikov v nadzornih svetih

DokumentKako do učinkovitega timskega dela in večje odgovornosti članov v svetih delavcev

DokumentSvet delavcev in sodobno vodenje ljudi v poslovnem procesu

DokumentO predlogu GZS za spremembe ZSDU

DokumentKako ohraniti in razviti notranje lastništvo v podjetjih

DokumentAnaliza uresničevanja "tekočih nalog" svetov delavcev

DokumentO predlogu zakona o udeležbi zaposlenih pri dobičku družbe

Raziskave

DokumentUreditev materialnih pogojev za delo svetov delavcev

DokumentPravice delavcev do sodelovanja pri upravljanju v praksi: Kakšne so podlage moči delavskih predstavnikov v organih družb? (ETUI, 2015)

DokumentUresničevanje ZSDU v praksi - splošna informacija (2014)

DokumentGallupova raziskava o zavzetosti zaposlenih (poročilo 2013)

DokumentVloga in položaj managementa pri delavskem soupravljanju v gospodarskih družbah

DokumentIntegrativni model lastništva zaposlenih (avtor: Alojz Klaneček, doktorska disertacija, povzeto po http://www.ediplome.fm-kp.si/Klanecek_Alojz_20100922.pdf)

DokumentKoncept pravice do soodločanja: ekonomska demokracija v politični misli in mednarodnem pravu človekovih pravic

DokumentUdeležba delavcev pri dobičku - primerjalni pregledDokument

DokumentSodelovanje delavcev v organih upravljanja in nadzora gospodarskih družb v EU in na Norveškem

DokumentMotivacijski pomen delavske participacije pri upravljanju organizacij

DokumentFinančni pogoji za delo svetov delavcev

DokumentEkonomska učinkovitost neposredne participacije zaposlenih v Evropi

DokumentSoodločanje in ekonomska učinkovitost v Evropi

DokumentDelovanje kadrovskih služb na področju razvoja delavske participacije

DokumentUdeležba pri dobičku podjetja kot oblika industrijske demokracije

DokumentAnketna raziskava med predsedniki sindikatov podjetij SGS - KS90

DokumentPriložnostna razikava med udeleženci posveta ZSDSP

DokumentAnaliza rezultatov raziskave Pogoji dela in varstvo soupravljalskih pravic svetov delavcev

DokumentPROGRAMI LASTNIŠTVA ZAPOSLENIH V REPUBLIKI SLOVENIJI - Študija Ministrstva za gospodarstvo

DokumentPovzetek raziskave: Sodelovanje zaposlenih v lastništvu in delitvi dobičkov podjetij v državah EU in predlog rešitev za Slovenijo

DokumentSpreminjanje vpliva zaposlenih v upravljanju podjetij

DokumentPercepcija lastništva zaposlenih v Sloveniji

DokumentStruktura, način kadrovanja in usposobljenost delavskih predstavnikov v nadzornih svetih

DokumentRaziskava o uspešnosti svetov delavcev pri uresničevanju zakonskih nalog na področju varnosti in zdravja pri delu

DokumentVpliv delavske participacije na poslovno uspešnostDokumentDokumentDokumentDokumentDokumentDokumentDokument

DokumentVključevanje zaposlenih v upravljalsko strukturo - organe gospodarskih družb

Zbirka vprašanj in odgovorov iz prakse za prakso

Vprašanja in odgovori iz prakse za prakso, ki so bili objavljeni v reviji Industrijska demokracija, so razdeljeni v dva tematska sklopa, in sicer

DokumentDelavsko soupravljanje

DokumentNotranje lastništva zaposlenih

Druge koristne informacije

V tej rubriki objavljamo nekatere podatke in sezname, po katerih praksa pogosto povprašuje, in sicer:

DokumentPovezava na Gibanje za družbeno odgovornostDokument

Povezava na Gibanje za družbenoe odgovornost

DokumentPosredovanje v delovnih sporih prek projektne enote Inšpektorata RS za deloDokument

DokumentUreditev delavskih predstavništev v organih družb v EU

DokumentMnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o finančni participaciji delavcev v Evropi

DokumentDeset največjih podjetij v solastništvu zaposlenih

DokumentSoupravljanje delavcev v desetih novih članicah EU

DokumentFinančno sodelovanje zaposlenih v podjetjih v državah EU v letu 1999/2000

DokumentSheme finančne participacije zaposlenih po posameznih državah EU

DokumentLista arbitrov po ZSDU

DokumentPreglednica vključevanja delavcev v organe družb v državah EU

DokumentPreglednica finančne participacije zaposlenih v državah EU

DokumentSeznam 100 največjih podjetij v ZDA z notranjim lastništvom

Zanimive izkušnje iz soupravljalske prakse

DokumentPoročilo SD Domel nadzornemu svetu družbe

DokumentPoročilo SD RTV Slovenija nadzornemu svetu

Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70