Študijski center za industrijsko demokracijo

Mnenja, stališča in priporočila združenj

V tej rubriki lahko najdete nekatera najpomembnejša mnenja, stališča in priporočila svetom delavcev glede urejanja določenih vprašanj iz svoje pristojnosti. Pretežna večina objavljenih gradiv je bila izoblikovana in sprejeta bodisi na strokovnih posvetih združenja bodisi na Predsedstvu združenja ob različnih aktualnih dogodkih.

DokumentStališča ZSDS do aktualnih priporočil ZDS za "izboljšanje" ZSDU

DokumentPredlog ZSDS za rešitev problematike učinkovitega varstva delavskih predstavnikov

DokumentPriporočila ZSDS za delovanje delavskih predstavnikov v organih družb

DokumentPriporočila ZSDS za ureditev materialnih in drugih pogojev za delo SD

DokumentUsmeritve in priporočila za učinkovito »varstveno« delovanje delavskih predstavništev

DokumentPoročilo SSD HSE nadzornemu svetu HSE

DokumentPoročilo Sveta delavcev RTV SLO nadzornemu svetu

DokumentAli predstavniki delavcev res ne morejo biti člani revizijskih komisij?

DokumentPobuda ZSDS za umestitev delavske participacije v prenovljeni Kodeks upravljanja javnih delniških družb

DokumentVodnik po pravicah iz delovnega razmerja - najpogostejša vprašanja

DokumentPoziv k akciji za uveljavitev udeležbe delavcev pri dobičku

DokumentPredlog ukrepov za pospešitev razvoja delavskega soupravljanja

DokumentKdo določa pogoje za imenovanje delavskega direktorja - delničarji ali svet delavcev?

DokumentPobuda za umestitev delavske participacije v Kodeks upravljanja za nejavne družbe

DokumentPoziv k širšemu izobraževanju članov svetov delavcev

DokumentPrimer letnega poročila za zaposlene (Domel)

DokumentTeze za razvoj sodelovanja med sveti delavcev in sindikati

DokumentIzhodišča za normativno ureditev delavskega delničarstva (tudi) v Sloveniji

DokumentPrimer poročila SD nadzornemu svetu (Domel)

DokumentPrimer "volilnega plakata" za volitve SD

DokumentVolitve oz. odpoklic članov SD na podlagi 28. člena ZSDU

DokumentPravni in institucionalni okviri »sistema antimobinga« v podjetju

DokumentDogovor o smernicah za delovanje svetov delavcev na področju ravnanja z invalidnostjo na delovnem mestu

DokumentDopustnost negativne stimulacije

DokumentAktualni problemi ter predlogi ukrepov za nadaljnji razvoj sistema industrijske demokracije v Sloveniji

DokumentKaj pomeni "razpolaganje" s počitniškimi zmogljivostmi?

DokumentKoga šteti med »vodilno osebje« po 12. členu ZSDU

DokumentSkrajni čas je za uvedbo diferenciranega nagrajevanja dela članov sveta delavcev

DokumentOpomnik za pripravo poročila sveta delavcev nadzornemu svetu/upravnemu odboru

DokumentOpomnik za pripravo osnutka pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku

DokumentPomen in vsebina participacijskega dogovora

DokumentVsebina in pomen »poročil« sveta delavcev nadzornemu svetu ali upravnemu odboru

DokumentPripomoček za izdelavo analize stanja in za načrtovanje ukrepov ter aktivnosti sveta delavcev na področju VZD v družbi

DokumentPriporočila o ukrepih za uveljavljanje interne odgovornosti članov svetov delavcev

DokumentPriporočilo o plačah

DokumentUsmeritve in priporočila za delovanje delavskih predstavništev v kriznih razmerah

DokumentUsmeritve in priporočila za delovanje SD na področju izboljševanja vodstvenih odnosov (voditeljstva) v družbi

DokumentSistem uresničevanja »soupravljalske« odgovornosti

DokumentUsmeritve in priporočila za proaktivno delovanje delavskih predstavnikov na področju VZD

Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70