Študijski center za industrijsko demokracijo

Knjiga: Participativni management

Participativni management

Sodobna teorija in praksa organizacijske udeležbe zaposlenih v svetu in pri nas

mag. Mato Gostiša

POMEMBNO! Knjigo lahko snamete v obliki Word datoteke v nekomprimirani obliki ali pa Word datoteke, stisnjene v ZIP datoteko. ZIP datoteka je mnogo krajša, potrebuejete pa ustrezen program za dekomprimiranje. Če imate ustrezen program ali pa Windows ME, ki to možnost že vsebuje v samem sistemu, snemite ZIP verzijo, drugače pa vam svetujemo kar Wordovo priponko. Spodaj si lahko preberete tudi vsebinsko kazalo, ki naj vam pomaga pri odločitvi, če je knjiga primerna za vas.

Knjiga je izšla v sozaložbi ČZP Enotnost in STUDIO PARTICIPATIS - Študijski center za industrijsko demokracijo iz Kranja, in sicer leta 1996 v Ljubljani.

 Knjiga Participativni management

VSEBINA KNJIGE

1. UVOD

2. OPREDELITEV POJMA "MANAGEMENT"

3. OPREDELITEV POJMA "PARTICIPATIVNI MANAGEMENT"

3.1. Splošno
3.2. Soupravljanje zaposlenih kot oblika participativnega managementa

4. TEORETIČNE PODLAGE PARTICIPATIVNEGA MANAGEMENTA

4.1. Klasifikacije organizacijskih teorij
4.2. Od Taylorja do prvih zametkov participativnega managementa
4.3. Hawthorne eksperiment in human relations
4.4. Motivacijske teorije
4.5. Sodobne organizacijske teorije o participativnem managementu
4.6. Podjetje poslovnih ljudi
4.7. Raziskave o ekonomskih učinkih participativnega managementa
4.8. Prednosti in uporaba participativnega managementa v praksi
4.9. Zaposleni kot pomemben element kriterijev kakovosti in poslovne odličnosti podjetij
4.10. Klasifikacije participativnega managementa

5. INTEGRALNA KONCEPCIJA (MODEL) PARTICIPATIVNEGA MANAGEMENTA

5.1. Opredelitev pojma
5.2. Organizacijsko-strukturni vidiki participativnega managementa
5.2.1. Kompleksnost organizacijske strukture v funkciji participativnega managementa
5.2.2. Decentralizacija kot pogoj za participacijo
5.2.3. Formalizacija in participacija
5.3. Participativno vodenje in komuniciranje
5.3.1. Komuniciranje z interno javnostjo
5.3.2. Stili vodenja
5.4. Oblikovanje participativne organizacijske kulture in klime
5.5. Razvijanje drugih vrst participacije zaposlenih
5.5.1. Finančna participacija in druge oblike "nagrajevanja za zainteresiranost"
5.5.2 Notranje lastništvo (delavsko delničarstvo) kot podlaga za participacijo
5.6. Sinteza ugotovitev o integralni koncepciji (modelu) participativnega managementa

6. RAZVIJANJE INDIVIDUALNE PARTICIPACIJE ZAPOSLENIH V PRAKSI

6.1. Participativne skupine in timska organizacija dela
6.2. Obogatitev dela (job enrichment)
6.3. Pospeševanje kreativnosti in zbiranje "zlatih" idej
6.4. Nagrajevanje in pozornost do zaposlenih
6.5. Oblikovanje "šampionov"
6.6. Stalno izobraževanje zaposlenih

7. POJAVNE OBLIKE KOLEKTIVNE PARTICIPACIJE ZAPOSLENIH PRI UPRAVLJANJU V SVETU

7.1. Terminologija
7.2. Dejavniki razvoja delavske participacije
7.3. Formalizacija sistemov delavske participacije
7.4. Razvoj participacije zaposlenih v Ameriki
7.5. Participacija zaposlenih na Japonskem
7.6. Evropski sistemi delavske participacije
7.6.1. Skupne značilnosti evropskih sistemov delavske participacije
7.6.2. Participacija zaposlenih v Nemčiji
7.6.3. Participacija zaposlenih na Švedskem
7.6.4. Participacija zaposlenih v drugih evropskih državah
7.7. Klasifikacije sistemov delavske participacije
7.8. Sindikati in voljena (splošna) delavska predstavništva
7.8.1. Prednosti in slabosti "nemškega" in "švedskega" modela delavske participacije
7.8.2. Razmerje med sindikalnimi in voljenimi delavskimi predstavništvi v podjetju
7.9. Teorija upravljanja na podlagi ravnotežja interesov

8. SLOVENSKI MODEL DELAVSKE PARTICIPACIJE

8.1. Zakonska ureditev sodelovanja delavcev pri upravljanju
8.2. Glavne značilnosti slovenskega modela delavske participacije
8.3. Aplikacija zakonskega modela delavske participacije
8.3.1. Odprta vprašanja uresničevanja zakona v praksi
8.3. 2. Vloga kadrovskih služb pri uveljavljanju in razvijanju sistema delavske participacije

9. ZAKLJUČEK

10. VIRI

10.1. Literatura
10.2. Predpisi

Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70