Študijski center za industrijsko demokracijo

Priročnik: Splošni priročnik za delavsko soupravljanje

VSE, KAR MORATE VEDETI O TEORIJI IN PRAKSI SISTEMA DELAVSKE PARTICIPACIJE V SODOBNEM PODJETJU!

mag. Mato Gostiša

                                     SPLOŠNI PRIROČNIK ZA DELAVSKO SOUPRAVLJANJE                

/teorija, predpisi, razlage, navodila, priporočila, obrazci, vzorci splošnih aktov/

SPREMENJENA IN DOPOLNJENA IZDAJA

Priročnik na 330 straneh je nepogrešljiv strokovni pripomoček zlasti za vse delavske predstavnike v podjetjih (člani svetov delavcev, predstavniki delavcev v nadzornih svetih, delavski direktorji), sindikalne zaupnike, kadrovske delavce in menedžerje v podjetjih.

 

 

-----------------------------------------------------------

V S E B I N A

PREDGOVOR IN TEMELJNI POJMI

1. del
PREDSTAVITEV SISTEMA DELAVSKE PARTICIPACIJE

 

I.   SPLOŠNO O DELAVSKI PARTICIPACIJI 

II. V ČEM JE PRAVO BISTVO SISTEMA DELAVSKE PARTICIPACIJE  

  •  Napačne predstave o bistvu delavske participacije  
  •  Delavska participacija - ena izmed pojavnih oblik sodobnega participativnega menedžmenta  
  •  Zadovoljstvo in pripanost zaposlenih podjetju in poslovna uspešnost
  •  Razvoj ideje o participativnem menedžmentu v okviru organizacijske znanosti  
  •  Zagotavljanje interesno ravnotežnega upravljanja
  •  Neposlovni cilji razvijanja participacije zaposlenih
  •  Dejavniki razvoja delavske participacije
  •  Celovit model participativnega upravljanja v sodobnem podjetju

III. INDIVIDUALNA (NEPOSREDNA) IN KOLEKTIVNA (PREDSTAVNIŠKA) PARTICIPACIJA

            1. Razvijanje individualne participacije v praksi

                        1.1. Splošno 
                        1.2. Participativne skupine in teamska organizacija dela
                        1.3. Bogatitev dela in pospeševanje kreativnosti zaposlenih

            2. Pojavne oblike kolektivne participacije v svetu

                        2.1. Terminologija
                        2.2. Formalizacija sistemov delavske participacije
                        2.3. Razvoj participacije zaposlenih v Ameriki (ZDA)
                        2.4. Participacija zaposlenih na Japonskem
                        2.5. Evropski sistemi delavske participacije
                                    2.5.1. Skupne značilnosti evropskih sistemov delavske participacije
                                    2.5.2. Direktiva o evropskem svetu delavcev
                                    2.5.3. Predlog pete direktive EU
                                    2.5.4. Klasifikacija evropskih sistemov delavske participacije
                                    2.5.5. Predstavitev nekaterih značilnih evropskih ureditev
                                                      Nemčija 
                                                      Švedska
                                                      Norveška 
                                                      Francija
                                                      Španija 
                                                      Nizozemska
                                                      Luksemburg 
                                                      Belgija
                                                      Danska 

2. del
KAJ MORAMO VEDETI O PODJETJU IN GOSPODARSKI DRUŽBI

 

I. OPREDELITEV POJMOV "PODJETJE" IN "GOSPODARSKA DRUŽBA"

                Ključne definicije
                Pravna ločenost podjetja, lastnikov in zaposlenih
                Bistvene ugotovitve 
                Relevantni interesi v podjetju
                Podjetje kot pravna oseba in podjetje kot organizacija

II. RAZLIKE V SISTEMU UPRAVLJANJA OSEBNIH IN KAPITALSKIH DRUŽB

III. UPRAVLJANJE DELNIŠKE DRUŽBE

                Upravljalska struktura delniške družbe
                Notranje delničarstvo in delavsko soupravljanje
                Vloga delavskih predstavništev v podjetju

IV. ENOTIRNI IN DVOTIRNI SISTEMI KORPORACIJSKEGA UPRAVLJANJA

V. SODOBNO POJMOVANJE PODJETJA IN POSLOVNE USPEŠNOSTI

            1. Kaj nam pove "Evropski model poslovne odličnosti"

                        1.1. Bistvo modela
                        1.2. Devet kriterijev poslovne odličnosti
                        1.3. Nova definicija družbenega poslanstva podjetja
                        1.4. Nova definicija poslovne uspešnosti
                        1.5. Nova filozofija upravljanja
                        1.6. Novo pojmovanje "interesa podjetja"
                        1.7. Pravni vidiki interesno ravnotežnega upravljanja
                        1.8. Novo razumevanje bistva sistema delavske participacije
                        1.9. Nova vloga uprav in nadzornih svetov

            2. Sporne točke slovenske korporacijsko-upravljalske teorije

                        2.1. Nosilne teze
                        2.2. Kje so sporne točke

3. del
SLOVENSKI MODEL SODELOVANJA DELAVCEV PRI UPRAVLJANJU

I.   SPLOŠNE ZNAČILNOSTI SLOVENSKEGA MODELA

II.  PREDSTAVITEV ZAKONA O SODELOVANJU DELAVCEV PRI UPRAVLJANJU 

            1. Osebna izkaznica zakona

            2. Temeljna načela slovenskega zakona o soupravljanju

                        2.1. Načelo univerzalnosti pravice do soupravljanja 
                        2.2. Načelo fakultativnosti (prostovoljnosti) kolektivnih oblik soupravljanja
                        2.3. Načelo zakonskega minimuma in avtonomne dograditve participacijskih razmerij 
                        2.4. Načelo pravice do samopomoči zaposlenih
                        2.5. Načelo arbitražnega reševanja sporov in omejenega sodnega varstva
                        2.6. Načelo fleksibilnosti (prilagodljivosti) sistema participacije 
                        2.7. Načelo dualnosti (dvojnosti) delavskih predstavništev

            3. Problemi praktične uporabe zakona

III. RAZMEJITEV MED SINDIKALIZMOM IN SOUPRAVLJANJEM

            1. Osnovne dileme dualnega sistema delavskih predstavništev v podjetjih

                        1.1. Enotni in dualni sistem delavskih predstavništev
                        1.2. Je teoretično boljši "nemški" ali "švedski" model?
                        1.3. Za nas je primernejši nemški model
                        1.4. Praktični problemi dualnega sistema delavskih predstavništev

            2. Dualni sistem delavskih predstavništev je pogojen z dualizmom
                        industrijskih razmerij v sferi dela

                        2.1. Podjetje kot pravna oseba in podjetje kot organizacija
                        2.2. Pravno-ekonomski vidik industrijskih razmerij (delovna razmerja)
                        2.3. Organizacijski vidik industrijskih razmerij (soupravljanje)
                        2.4. Soupravljanje ni sindikalizem ali oblika "socialnega partnerstva"
                        2.5. Sklep

            3. Trilema o "kanalih delavskega vpliva

            4. Temeljna načela in priporočila za urejanje razmerij med svetom
                        delavcev in sindikatom
  

IV. REŠEVANJE SOUPRAVLJALSKIH SPOROV

V.  PRAVNO VARSTVO SOUPRAVLJALSKIH PRAVIC

4. del
KAKO AKTIVIRATI SISTEM DELAVSKE PARTICIPACIJE V PODJETJU

I.   VLOGA SINDIKATA PRI VZPOSTAVLJANJU SISTEMA DELAVSKE PARTICIPACIJE

II.   KAKO V AKCIJO

III. NAVODILO O POSTOPKU SPREJEMANJA ODLOČITVE O OBLIKOVANJU
      SVETA DELAVCEV

                Pravna podlaga
                Kdo sprejme sklep o oblikovanju sveta delavcev
                Kdo lahko skliče zbor delavcev 
                Dogovor z direktorjem o času in kraju zbora
                Način sklica zbora
                Dnevni red zbora
                Potek zasedanja
                Sklep o oblikovanju sveta delavcev
                Sklep o razpisu volitev 
                Imenovanje volilne komisije
                Javna objava sklepa zbora delavcev

IV. KAKO SE IZVEDEJO VOLITVE SVETA DELAVCEV
      (Navodila in obrazci za delo volilnih organov)

            1. Naloge in način dela volilnih organov
            2. Preizkus zakonitosti predlogov kandidatov za člane sveta delavcev
            3. Zahteva in poziv za dopolnitev predlogov kandidatov
            4. Zavrnitev predlogov kandidatov
            5. Potrditev predlogov kandidatov
            6. Ponovitev kandidacijskega postopka
            7. Nemožnost izvedbe volitev
            8. Obvestitev volilcev o dnevu volitev
            9. Tehnična priprava volitev
            10. Glasovanje in ugotavljanje izida
            11. Neveljavnost volitev
            12. Razglasitev volilnih rezultatov in sklic prve seje sveta delavcev
            13. Varstvo volilne pravice in stroški volitev
            14. Nadomestne volitve in odpoklic članov sveta delavcev
            15. Obrazci

                        Št. 1 - Pisni pristanek kandidata za člana volilnega organa
                        Št. 2 - Predlog kandidata
                        Št. 3 - Soglasje kandidata za člana sveta delavcev
                        Št. 4 - Sklep o zavrnitvi kandidature
                        Št. 5 - Sklep o potrditvi kandidature
                        Št. 6 - Glasovnica
                        Št. 7 - Zapisnik o delu volilnega odbora
                        Št. 8 - Zapisnik o delu volilne komisije
                        Št. 9 - Zahteva za odpoklic člana sveta delavcev

            16. Priloga: Enotni standardi za opremo volišč

V. KAJ SLEDI PO IZVOLITVI SVETA DELAVCEV

5. del
OBLIKE IN NAČINI SODELOVANJA DELAVCEV PRI UPRAVLJANJU

I.   INDIVIDUALNO URESNIČEVANJE SOUPRAVLJALSKIH PRAVIC

            1. Zakonska in avtonomna pravna ureditev individualne participacije
            2. Zbor delavcev
            3. Kako individualno participacijo zaposlenih ureja nemška zakonodaja

II.  KOLEKTIVNE OBLIKE DELAVSKEGA SOUPRAVLJANJA

            1. Splošno o delavskih predstavništvih v podjetju

            2. Svet delavcev

                        2.1. Svet delavcev kot osrednje delavsko predstavništvo
                        2.2. Participacijske pristojnosti in načini vključevanja sveta
                                    delavcev v upravljanje
                                    2.2.1. Splošno
                                    2.2.2. Pravica sveta delavcev do obveščenosti
                                    2.2.3. Skupno posvetovanje z vodstvom podjetja
                                    2.2.4. Soodločanje sveta delavcev
                                    2.2.5. Pravica začasnega zadržanja odločitve delodajalca
                                    2.2.6. Samoiniciativno (proaktivno) delovanje sveta delavcev
                        2.3. Program dela sveta delavcev
                        2.4. Materialni pogoji za delo sveta delavcev
                        2.5. Način delovanja sveta delavcev
                        2.6. Posvetovanje članov sveta delavcev z delavci in organiziranje
                                    osebnega izjavljanja delavcev
                        2.7. Uresničevanje odgovornosti sveta delavcev
                        2.8. Delovnopravna imuniteta članov sveta delavcev

            3. Predstavniki delavcev v nadzornem svetu

                        3.1. Splošno
                        3.2. Usmeritve in priporočila za delovanje delavskih predstavnikov v nadzornem svetu
                                    - Vloga in način dela delavskih predstavnikov v nadzornem svetu
                                    - Volitve predstavnikov delavcev v nadzornem svetu
                                    - Formalni in dejanski položaj predstavnikov delavcev v nadzornem svetu 

            4. Delavski direktor

                        4.1. Splošno o funkciji delavskega direktorja
                        4.2. Naš delavski direktor je nekaj drugega kot nemški "Arbeitsdirektor"
                        4.3. Delavski direktor kot predstavnik delavcev v upravi družbe
                        4.4. Značilnosti in možne inačice funkcije delavskega direktorja

6. del
AVTONOMNA PRAVNA UREDITEV DELAVSKE PARTICIPACIJE  Z VZORCI SPLOŠNIH AKTOV

I.   SPLOŠNO O AVTONOMNI PRAVNI UREDITVI DELAVSKE PARTICIPACIJE

II.  VZORCI SPLOŠNIH AKTOV

            1. Statut delniške družbe

                        1.1. Določbe o delavskem predstavništvu v nadzornem svetu
                        1.2. Določbe o delavskem direktorju
                        1.3. Nadomestne rešitve

            2. Participacijski dogovor

                        2.1. Pomen participacijskega dogovora
                        2.2. Vsebina participacijskega dogovora
                        2.3. Dileme v zvezi z "oblikami" in "načini" participacije
                        2.4. Udeleženci (stranke) participacijskega dogovora
                        2.5. Če je potrebna sprememba statuta
                        2.6. Pravna oblika in tehnike sklepanja participacijskega dogovora
                        2.7. Vzorec participacijskega dogovora
                                                Splošne določbe
                                                Individualno uresničevanje participacijskih pravic 
                                                Sodelovanje delavcev pri upravljanju v organizacijski enoti 
                                                Sodelovanje delavcev pri upravljanju na ravni družbe
                                                Participacijske pristojnosti sveta delavcev
                                                Pogoji za delo sveta delavcev
                                                Delavski direktor
                                                Sodelovanje predsednika sveta na sejah uprave
                                                Predstavniki delavcev v nadzornem svetu 
                                                Sklicevanje zbora delavcev in druge oblike osebnega
                                                izjavljanja delavcev
                                                Sodelovanje delavcev v skupščini 
                                                Skupni organi 
                                                Medsebojne pravice in dolžnosti delodajalca in sveta delavcev
                                                Končne določbe

            3. Vzorec poslovnika sveta delavcev

                                                Splošne določbe 
                                                Oblikovanje sveta
                                                Oblikovanje odborov sveta
                                                Odločanje sveta
                                                Sklic sveta in potek seje
                                                Izvolitev in imenovanje delavskih predstavnikov v organe družbe
                                                Nadzor nad delom delavskih predstavnikov v organih podjetja
                                                Sklic zbora delavcev 
                                                Odgovornost članov sveta
                                                Sodelovanje s sindikatom
                                                Končne določbe 

            4. Poslovnik nadzornega sveta - vzorec določil v zvezi
                z delavskimi predstavniki

            5. Poslovnik uprave - vzorec določil v zvezi z delavski direktorjem

            6. Vzorec dogovora o oblikovanju sveta delavcev kapitalsko povezanih družb 

            7. Vzorec dogovora o medsebojnih razmerjih med svetom delavcev in sindikatom

7. del
ZBIRKA VPRAŠANJ IN ODGOVOROV IZ PRAKSE ZA PRAKSO

VPRAŠANJA - ODGOVORI

                Soupravljanje je pravica, ne pa hkrati tudi dolžnost delavcev
                Soupravljanje v bankah
                Ali ima lahko svet delavcev več članov
                Sindikalni in delavski zaupnik v isti osebi - da ali ne? 
                Upravičeni predlagatelji kandidatov za člane sveta delavcev
                Odprta ali zaprta kandidatna lista za člane sveta delavcev
                Uporaba predpisov o volitvah sveta delavcev 
                Kdo je "delavec s posebnimi pooblastili in odgovornostmi" 
                Izpodbijanje volitev sveta delavcev s strani delodajalca
                Odpoklic člana sveta delavcev
                Ni možen odpoklic sveta delavcev v celoti
                Odstop člana sveta delavcev
                Kdaj so potrebne nadomestne volitve
                Kdaj začne teči mandat članom  sveta delavcev in predstavnikom v nadzornem svetu
                Reorganizacija podjetja in notranja sestava sveta delavcev
                Odbori sveta delavcev
                Ali je participacijski dogovor obvezen akt 
                Žig in žiro račun sveta delavcev
                Sredstva za izobraževanje sveta delavcev
                Plača poklicnih članov sveta delavcev 
                Kje in kako urediti plače poklicnih članov sveta delavcev
                Nagrade neprofesionalnim članom sveta delavcev
                Soglasje sveta delavcev glede razpolaganja s službenim stanovanjem
                Če svet delavcev zavrne soglasje
                Svet delavcev in prodaja počitniških kapacitet
                Prodaja "bistvenega dela družbe" 
                Kdo in kako vloži "veto" na odločitev vodstva
                Oblikovanje "centralnega sveta delavcev" 
                Pristojnosti sveta delavcev delniške družbe v odnosu do hčerinskih podjetij
                Participacijski dogovor na ravni koncerna 
                Izvolitev člana nadzornega sveta 
                Če statut nima določb o delavskih predstavnikih v nadzornem svetu
                Zunanji strokovnjak  kot predstavnik delavcev v nadzornem svetu 
                Zamenjava predstavnikov delavcev v nadzornem svetu
                Ali imajo člani nadzornega sveta imperativni mandat 
                Sejnine za delavske predstavnike v nadzornem svetu 
                Nadzorni svet in pravilnik o plačah 
                Predstavniki delavcev v nadzornem svetu koncerna 
                Individualna uprava in delavski direktor 
                Sodelovanje delavcev v skupščini družbe
                Sodelovanje delavcev v organih d.o.o.
                "Delavske koordinacije" 

LITERATURA

Priloga: Besedilo zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju

Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70