Študijski center za industrijsko demokracijo

EDIL ING d.o.o.

Spoštovani člani združenja!

V okviru svetovalne dejavnosti za člane Združenja svetov delavcev Slovenije (ZSDS) je posebej zagotovljeno tudi svetovanje s področja poslovnih financ, ki ga za nas opravlja partnerska družba EDIL ING d.o.o. iz Ljubljane preko specializirane svetovalke mag. CVETKE PERŠAK, dipl. oec. Dogovor o svetovanju obsega tako nekatere brezplačne kot tudi zahtevnejše plačljive svetovalne storitve na podlagi posebnega dogovora, ki se za člane združenja zagotavljajo s posebnim popustom, ter razne dodatne posebne ponudbe.

1.
V okviru BREZPLAČNEGA SVETOVANJA, ki se opravlja po telefonu, lahko sveti delavcev – člani združenja dobijo odgovore na posamezna konkretna vprašanja s področja poslovnih financ, s katerimi se srečujejo pri svojem vsakodnevnem delovanju v praksi. V ta namen lahko predsedniki pokličete mag. Cvetko Peršak neposredno na telefon (041) 696 096 (z navedbo, da ste člani ZSDSP) ali pa se z njo povežete posredno preko sekretarja združenja.

2.
Glede morebitnih ZAHTEVNEJŠIH SVETOVALNIH STORITEV, ki se zagotavljajo s posebnim popustom pri ceni (npr. razne temeljitejše analize in študije posameznih konkretnih finančnih odločitev ali izkazov, pisna mnenja ipd.) pa se dogovarjate preko sekretarja združenja.

3.
V okviru dodatne posebne svetovalne ponudbe pa vam (glede na dejstvo, da morajo biti skladno z določbo 89. člena ZSDU sveti delavcev intenzivno vključeni v obravnavo letnih poročil družb) nudimo tudi STROKOVNI PREGLED IN RAZLAGO LETNIH POROčIL. Gre za strokovno svetovalno storitev, ki bi jo večina svetov delavcev zagotovo močno potrebovala pri kvalitetni in neodvisni presoji podatkov, ugotovitev in poslovnih prognoz, ki so vsebovani v letnih poročilih, in so zelo pomembni tudi z vidika učinkovitega in celovitega uresničevanja interesov delavcev.

Ponudba obsega:

    • proučitev letnega poročila podjetja (računovodskih izkazov, analiz, poslovnega poročila),
    • priprava krajšega poročila za svet delavcev na osnovi njihovih zahtev oz. na osnovi medsebojnega dogovora,
    • predstavitev zaključkov in pojasnil predsedniku sveta ali na seji sveta delavcev,
    • oblikovanje predloga sklepov.

Možen je tudi drugačen dogovor glede (večjega ali manjšega) obsega konkretne storitve, za člane združenja pa se v vsakem primeru prizna 20 % popust na redno ceno storitve.

Sekretar ZSDSP
dr. Mato Gostiša

 

Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70