Študijski center za industrijsko demokracijo

ŠCID - Študijski center za industrijsko demokracijo

ŠCIDŠCID - Študijski center za industrijsko demokracijo, ki ga kot s.p. vodi dr. Mato Gostiša, je specializirana strokovna institucija za področje delavske participacije, v okviru katere je formalno organizirano tudi Združenje svetov delavcev Slovenije. ŠCID se ukvarja s svetovalno, izobraževalno in založniško dejavnostjo izključno s področja razvoja različnih oblik sodobne organizacijske participacije zaposlenih (sodelovanje delavcev pri upravljanju, udeležba zaposlenih pri dobičku podjetij, notranje lastništvo zaposlenih), ki jih uvrščamo pod splošnejši pojem "ekonomske demokracije".

Pri zagotavljanju svetovalne, izobraževalne in druge strokovne podpore delovanju Združenja svetov delavcev Slovenije ŠCID organizirano povezuje vidnejše slovenske strokovnjake in strokovne institucije v skupnem projektu za hitrejši razvoj vseh oblik sodobne ekonomske demokracije tudi v Sloveniji.

dr. Mato Gostiša

Na založniškem področju je najpomembnejši projekt ŠCID prav gotovo izdajanje revije Ekonomska demokracija, poleg tega pa je izdal tudi več knjižnih publikacij, katerih avtor je dr. Mato Gostiša, ki je po stroki sicer univerzitetni dipl. pravnik, magister organizacijskih ved (organizacija in menedžment) in doktor socialogije s področja industrijskih odnosov. Gre za knjigo Participativni management - sodobna teorija in praksa organizacijske udeležbe zaposlenih v svetu in pri nas, Splošni priročnik za delavsko soupravljanje, Vsebina in priprava programa sveta delavcev – priročnik za člane svetov delavcev in znanstveno monografijo Teorija ekonomske demokracije kot nove sistemske paradigme kapitalizma.

ŠCID se na zgoraj omenjenih področjih ukvarja tudi z znanstvenimi raziskavami, med katerimi velja omeniti zlasti obsežno empirično raziskavo "Vpliv delavske participacije na poslovno uspešnost", ki jo je sofinanciralo tudi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, ter nekaj specializiranih indikativnih raziskav o posameznih vidikih delovanja sistema delavske participacije v Sloveniji.

ŠCID
Študijski center za industrijsko demokracijo,
Mato Gostiša s.p.,
Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj.
Tel.: (04) 231 44 70
Fax: (04) 231 44 71
E-mail: [email protected]
Davčna številka: 26089807

 

Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70