Študijski center za industrijsko demokracijo

Priročnik: Vsebina in priprava programa dela svetov delavcev

Dokument

Dokument

PRIROČNIK ZA POTREBE SOUPRAVLJALSKE PRAKSE!

Praktični pripomoček za pravilno usmerjanje in učinkovito načrtovanje vsebine in načina delovanja svetov delavcev

Priročnik

dr. Mato Gostiša

Vsebina in priprava celovitega programa dela sveta delavcev

/Priročnik za člane svetov delavcev/

Priročnik na 200 straneh nudi:

1. jasno teoretično opredelitev vloge in funkcij ter splošnega »delokroga« svetov delavcev
2. konkretizacijo potencialnih nalog in želenih ciljev delovanja sveta
3. delavcev na posameznih področjih dela in življenja v podjetju
4. metode za pripravo vsebinsko celovitega programa dela
5. opomnike, praktična navodila in vzorčne primere programiranja nalog
6. dodatne priloge z navodili za pripravo »letnih poročil nadzornemu svetu oz. upravnemu odboru« in priporočili za ustrezno ureditev materialnih in drugih pogojev za delo svetov delavcev

 

PRIROČNIK NAROČITE TAKO, DA SNAMETE NAROČILNICO IZ PRIPONKE IN JO POŠLJETE PO POŠTI ALI FAKSU NA NAŠ NASLOV.

 NAROČILNICA ZA PRIROČNIK


K A Z A L O

I.   ZAKAJ MORA IMETI SVET DELAVCEV SVOJ PROGRAM DELA

II. KAKO POSTAVITI SPLOŠNE VSEBINSKE OKVIRE PROGRAMA SVETA DELAVCEV

1. Bistvo sistema delavskega soupravljanja

2. Ločnica med »delovnimi« in »soupravljalskimi« industrijskimi razmerji

2.1. Teorija dualizma industrijskih razmerij

2.2. »Komplementarni« in/ali »partnerski« model delovanja sindikatov in svetov delavcev

3. Osnovna vsebina programa dela sveta delavcev

4. Zakonska opredelitev nalog in pristojnosti svetov delavcev

5. Katere poslovne odločitve sodijo v pristojnost sveta delavcev

 

III. VSEBINSKA STRUKTURA PROGRAMA SVETA DELAVCEV

IV. REAKTIVNO DELOVANJE SVETA DELAVCEV IN "TEKOČE NALOGE"

1. Opredelitev pojma »tekoče naloge«

2. Kaj in kako v zvezi s tem pravzaprav sploh planirati

2.1. Analiza stanja z opomnikom

2.2. Program ukrepov in aktivnosti (z vzorcem)

V. PROAKTIVNO DELOVANJE IN "NAČRTOVANE NALOGE" SVETA DELAVCEV

1. Proaktivno (samoiniciativno) delovanje sveta delavcev

2. "Načrtovane naloge" sveta delavcev

3. Kakovost delovnega ivljenja kot osrednje področje proaktivnega delovanja sveta delavcev

3.1. Splošno

3.2. Vsebina pojma

4. Glavni moni vsebinski sklopi »načrtovanih nalog«

4.1. Razvijanje različnih oblik individualne oz. neposredne participacije zaposlenih pri upravljanju ter vplivanje na »oblikovanje dela in delovnih mest«

4.1.1. Opredelitev pojmov
4.1.2. Pravni okviri
4.1.3. Nabor priporočljivih ukrepov

4.2. Izpopolnjevanje sistema stimulativnega nagrajevanja

4.2.1. Materialno nagrajevanje delovne uspešnosti
4.2.2. Nematerialno nagrajevanje
4.2.3. Dodatno pokojninsko-invalidsko in zdravstveno zavarovanje

4.3. Uveljavitev različnih oblik (tudi) finančne participacije zaposlenih

4.3.1. Udeleba delavcev pri dobičku in/ali pri prihrankih
4.3.2. Notranje lastništvo zaposlenih

4.4. Izboljševanje pogojev dela in delovnega okolja

4.5. Izpopolnjevanje sistema izobraevanja ter napredovanja in kariernega razvoja zaposlenih

4.5.1. Splošno
4.5.2. Sistem napredovanja delavcev

4.6. Razvoj področja »standarda zaposlenih« in sociale

4.7. Zagotavljanje pravne varnosti zaposlenih

4.8. (Pro)aktivno vključevanje v zagotavljanje zdravja in varnosti pri delu

4.9. Zagotavljanje celovitega in učinkovitega sistema obveščanja v podjetju

4.10. Izboljševanje medčloveških odnosov in varstvo dostojanstva zaposlenih

4.10.1. Vodstveni odnosi
4.10.2. Odnosi med zaposlenimi
4.10.3. Varstvo dostojanstva zaposlenih oz. »antimobing«

4.11 Izgrajevanje sodobne participativne organizacijske kulture v podjetju

4.11.1. Analiza organizacijske kulture in ugotovitev potrebe po njenem spreminjanju
4.11.2. Posamezni priporočljivi parcialni ukrepi

4.12 Gibanje zaposlenosti in zaposlitvena varnost

4.13 Razreševanje problematike delovnih invalidov in drugih posebnih skupin delavcev

4.13.1 Invalidska problematika
4.13.2 Problematika ostalih »posebnih skupin delavcev«

4.14. Drugo

5. Metode za načrtovanje proaktivnega delovanja sveta delavcev

5.1. Splošno o pristopu k pripravi konkretnega programa dela

5.2. Navodila za uporabo opomnika v zvezi s pripravo programa dela sveta delavcev

5.2.1. Splošno
5.2.2. Sklic in priprava »programske seje« sveta delavcev
5.2.3. Pristop k izdelavi programa
5.2.4. Programsko obdobje
5.2.5. Določitev načina in rokov za preverjanja realizacije programskih nalog

5.3. Vzorec obrazca za opredelitev posameznih nalog v programu dela sveta delavcev s primeri

5.4. Zbirni opomnik monih »načrtovanih nalog« po glavnih problemskih sklopih

5.5. Vzorčni primer opredelitve nekaterih monih »načrtovanih nalog« v programu dela

VI. INTERNI ORGANIZACIJSKI NAČRT SVETA DELAVCEV

1. Kaj je "interni organizacijski načrt"

2. Vsebina "internega organizacijskega načrta"

2.1. Porazdelitev stalnih zadolitev znotraj SD in uvajanje timskega dela

2.2. Zaostrovanje odgovornosti članov svetov delavcev

2.3. Način kontaktiranja članov sveta delavcev z "bazo"

2.4. Oblike in metode komuniciranja sveta delavcev s kolektivom

2.5. Diferencirani sistem nagrajevanja članov sveta delavcev

2.6. Oblikovanje odborov sveta delavcev

2.7. Ureditev medsebojnih razmerij s sindikatom

2.8. Ureditev razmerij s predstavniki delavcev v organih drube

2.9. Plan izobraevanja članov sveta delavcev

2.10. Ureditev materialnih pogojev za delo sveta delavcev

2.11. Finančni načrt sveta delavcev

2.12. Drugo

PRILOGA 1: VSEBINA IN PRIPRAVA »POROČIL« SVETA DELAVCEV NADZORNEMU SVETU ALI UPRAVNEMU ODBORU

PRILOGA 2: OPOMNIK za pripravo poročila sveta delavcev nadzornemu svetu/upravnemu odboru

PRILOGA 3: PRIPOROČILA za ureditev materialnih in drugih pogojev za delo svetov delavcev

Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70